Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Diëtist Lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist; Cliënt Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen; Praktijkadres De locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend; De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts en Praktijkadres.

Artikel 2 - Algemeen De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3 - Basis In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts. De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de diëtist.

Artikel 4 - Verhindering Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.

Artikel 5 - Tarieven Elke van der Pol, Voedingsadvies & coaching hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals zij zijn afgesproken met de desbetreffende zorgverzekering. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar (ongeveer 4 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. Voor dieet- of voedingsbegeleiding die niet onder de vergoeding van de zorgverzekering valt (zonder verwijzing of buiten het vergoedingspakket) gelden tarieven zoals vastgesteld door de diëtist. Voor 2013 zijn de volgende tarieven vastgesteld:
Intakegesprek (60 minuten spreektijd + 30 minuten administratietijd): € 95,40
Lang vervolgconsult (30 minuten spreektijd + 15 minuten administratietijd): € 47,70
Kort vervolgconsult (20 minuten spreektijd + 10 minuten administratietijd): € 31,80
Terrugrapportage (15 minuten administratietijd): € 15,50 Berekening voeding: € 31,80
Uittoeslag bij huisbezoek: €31,80 No show: € 47,70 (maximaal).

Artikel 6 - Betaling Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de diëtist voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de diëtist ondertekende kwitantie. Onder betaling in contanten wordt mede verstaan betaling door middel van een gegarandeerde betaalcheque of girobetaalkaart. De diëtist is dan evenwel gerechtigd het aldus te betalen bedrag te verhogen met het bedrag dat de bank aan extra bankkosten in rekening zal brengen.

Artikel 7 – Declaraties In vervolg op het genoemde in artikel 5, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Hij/zij kan dit in de meeste gevallen declareren bij de zorgverzekering. Het rekeningnummer van Elke van der pol, voedingsadvies & coaching is 929309553 te Naarden.

Artikel 8 - Verschuldigdheid Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.